Zawieszenie działalności a obowiązki księgowe

Zebra Rachunkowa 03.07.2023

Działalność można zawiesić na okres nie krótszy niż 30 dni. Przedsiębiorcy zgłoszeni do KRS mogą skorzystać z tej przerwy maksymalnie przez 2 lata a pozostali na czas dowolny – określony lub nieokreślony. Osoby, które zarejestrowały firmę poprzez formularz CEIDG-1, mogą ją zawiesić za pośrednictwem tego samego formularza. Prosto, szybko i on-line. Na zgłoszenie zmiany przedsiębiorcy mają 7 dni.

Co może robić przedsiębiorca w czasie zawieszonej działalności?
Zawieszona działalność nie oznacza całkowitej, 100% pauzy. Przedsiębiorca nie może ponosić bieżących kosztów innych niż stałe które wynikają z umów zawartych przed zawieszeniem działalności. Co to za koszty? Na przykład opłata za hosting strony internetowej, telefon służbowy czy wynajem biura. Przedsiębiorca ma prawo przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia. Przedsiębiorca może też osiągać przychody finansowe, ale w nieco innej formie: mogą to być, np. opóźnione zapłaty za pracę albo dodatnie różnice kursowe od zapłat dokonanych przed zawieszeniem działalności.

Jakie są obowiązki księgowe podczas zawieszonej działalności?
Jeśli przedsiębiorca generuje przychody lub koszty w okresie zawieszenia działalności, zobowiązany jest do ich ewidencjonowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprzedaje własne środki trwałe lub też reguluje zobowiązania powstałe przed zawieszeniem.

Kiedy następuje zwolnienie z obowiązków księgowych?
Aby zostać zwolnionym z prowadzenia księgowości przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:
– zawiesić działalność na pełny rok obrotowy,
– nie dokonywać odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych,
– nie może być emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do EOG,
– nie podejmuje działań, które miałyby skutki charakterze finansowym lub majątkowym.

Biura rachunkowe różnie rozwiązują kwestię opłat za okres, kiedy przedsiębiorca zawiesza działalność. Część biur nie pobiera opłat, gdyż w tym czasie nie świadczy żadnych usług.