Jak przekształcić JDG w spółkę?

Zebra Rachunkowa 21.04.2023

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność ma do wyboru 2 opcje: jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę. Nie jest to jednak decyzja na zawsze. W przyszłości może dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności poprzez przekształcenie firmy.
Jak to zrobić? Dowiesz się z tego artykułu.

Przekształcenie to inaczej zmiana formy prawnej dotychczasowej działalności gospodarczej bez konieczności likwidacji tej działalności.
Kto będzie potrzebny, żeby cały proces poszedł sprawnie? Specjaliści: księgowy, radca prawny, biegły rewident oraz notariusz.

Pierwszym etapem przekształcenia jest sporządzenie planu, którego wstępną umowę spółki przygotowuje prawnik, a sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz wyceny składników majątku, sporządza księgowy. Na tym etapie przedsiębiorca musi dostarczyć dodatkowe dokumenty i informacje księgowemu, ponieważ zestawienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie wystarczy.

Bilans to zestawienie wszystkich składników majątku, należności i zobowiązań, a przy prowadzeniu KPiR również takie informacje jak: wartość należności i zobowiązań wobec kontrahentów, aktualne zadłużenie kredytowe i leasingowe. Rachunek zysków i strat to rozszerzona wersja księgi przychodów i rozchodów. Informacja dodatkowa to opis formy prawnej, rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz metod wyceny i prezentacji poszczególnych składników majątku firmy. Najprostszym sposobem przygotowania dokumentacji finansowej jest podanie stanu na koniec miesiąca. Plan przekształcenia wraz z załącznikami wymaga formy aktu notarialnego.

Co dalej?
Radca prawny składa wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), żeby rozpocząć proces przekształcania. Wybierany jest biegły rewident, który na żądanie sądu przeprowadza audyt sprawozdania finansowego, aby sprawdzić, czy zgadza się ono ze stanem rzeczywistym. Biegły przesyła opinię do sądu. To jeszcze nie koniec!

Potem odbywa się druga wizyta u notariusza, podczas której plan przekształcenia jest zatwierdzany i umowa spółki jest sporządzana w formie aktu notarialnego. Radca prawny ponownie przygotowuje wnioski i przesyła je do KRS. Sąd dokonuje wpisu do KRS i właśnie ten dzień jest datą rozpoczęcia działania spółki. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapłacenie podatku PCC od umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego. Przedsiębiorca musi zostać również wykreślony z CEIDG, ponieważ JDG przestaje istnieć. Wszelkie zobowiązania i należności przechodzą na spółkę z o.o., a wpis w KRS zawiera informację o przekształceniu. Przedsiębiorca otrzymuje nowy NIP i REGON.